2019/2020 Tanév rendje

2. melléklet a 11/2019. (VII. 3.) EMMI rendelethez
A középfokú iskolai, a kollégiumi, a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba történő felvételi eljárás, valamint az Arany János Programokkal kapcsolatos feladatok lebonyolításának ütemezése a 2019/2020. tanévben:

HatáridõkFeladatok
2019. szeptember 10.Az oktatásért felelõs miniszter pályázatot hirdet az Arany János Tehetséggondozó Programba, az Arany János Kollégiumi Programba, valamint az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történõ jelentkezésrõl.
2019. szeptember 30.A Hivatal a honlapján közlemény formájában nyilvánosságra hozza a középfokú iskolák tanulmányi területeinek meghatározási formáját.
2019. október 20.A középfokú iskolák a középfokú intézmények felvételi információs rendszerében – a Hivatal által közzétett közleményben foglaltak szerint – meghatározzák tanulmányi területeiket, és rögzítik a felvételi eljárásuk rendjét tartalmazó felvételi tájékoztatójukat.
2019. október 20.A középfokú iskoláknak, kollégiumoknak nyilvánosságra kell hozniuk a honlapjukon a felvételi tájékoztatójukat.
2019. október 31.Az általános iskola tájékoztatja a nyolcadik évfolyamos tanulókat a felvételi eljárás rendjérõl.
2019. november 15.A Hivatal közzéteszi a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumi központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ gimnáziumok, továbbá a nyolcadik évfolyamosok számára központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ intézmények jegyzékét.
2019. december 6.A tanulók jelentkezése a központi írásbeli felvételi vizsgára közvetlenül a központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ – az Arany János Tehetséggondozó Programra történõ pályázat benyújtása esetén a pályázatban megjelölt – intézménybe.
2019. december 11.Az Arany János Tehetséggondozó Programra történõ pályázatok benyújtása.
2019. december 11.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ intézmények eddig az idõpontig jelentik a Hivatalnak – a Hivatal által meghatározott módon – a hozzájuk a központi írásbeli felvételi vizsgákra jelentkezõk alapján a feladatlapigényüket.
2020. január 17.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõkkel.
2020. január 18.Az általános felvételi eljárás kezdete.
2020. január 18., 10.00Központi írásbeli felvételi vizsgák az érintett 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban. Központi írásbeli felvételi vizsgák a kilencedik évfolyamra és az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezõk számára az érintett intézményekben.
2020. január 23., 14.00Pótló központi írásbeli felvételi vizsgák a 6 és 8 évfolyamos gimnáziumokban, továbbá a kilencedik évfolyamra, valamint az Arany János Tehetséggondozó Programba jelentkezõk számára azoknak, akik az elõzõ írásbelin alapos ok miatt nem tudtak részt venni.
2020. január 25.Az Arany János Tehetséggondozó Programba tartozó intézmények megszervezik a találkozást a programba jelentkezõ, a pótló írásbelin részt vett tanulókkal.
2020. január 28.Az Arany János Kollégiumi Programba történõ pályázatok benyújtása.
2020. február 6.A központi írásbeli felvételi vizsgát szervezõ intézmények a Hivatal által meghatározott módon értesítik az írásbeli eredményérõl a tanulókat.
2020. február 8.Az Arany János Tehetséggondozó Programban és az Arany János Kollégiumi Programban részt vevõ intézmények a programra benyújtott pályázatok eredményérõl – egymás egyidejû elõzetes értesítésével és az oktatásért felelõs miniszter bevonásával – értesítik az érintett törvényes képviselõket, tanulókat és általános iskolákat.
2020. február 19.Az általános iskola továbbítja a tanulói jelentkezési lapokat a középfokú iskoláknak, a tanulói adatlapok elsõ példányát pedig a Hivatalnak.A 6 és 8 évfolyamos gimnáziumba történõ jelentkezésrõl a tanuló közvetlenül is megküldheti a jelentkezési lapot a gimnáziumnak, a tanulói adatlapot a Hivatalnak.
2020. február 19.Jelentkezés a rendészetért felelõs miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2020. február 24.A szóbeli meghallgatások az általános felvételi eljárás keretében.
– március 13.
2020. március 16.A középfokú iskola eddig az idõpontig nyilvánosságra hozza a jelentkezõk felvételi jegyzékét.
2020. március 19–20.A tanulói adatlapok módosításának lehetõsége az általános iskolában.
2020. március 23.Az általános iskola eddig az idõpontig elzárva õrzi az eredeti, korábban beküldött tanulói adatlap második példányát. A módosító tanulói adatlapot ekkor kell megküldeni a Hivatalnak.
2020. március 26.A Hivatal elektronikus formában megküldi a középfokú iskoláknak a hozzájuk jelentkezettek listáját ábécésorrendben.
2020. március 27.A Klebelsberg Központ kijelöli a Köznevelési Hídprogramot a következõ tanévtõl megvalósító középfokú intézményeket, és errõl tájékoztatja az általános iskolákat, a tankerületi központokat, valamint az oktatásért felelõs minisztert.
2020. március 27.A szakképzésért és felnõttképzésért felelõs miniszter, valamint az agrárpolitikáért felelõs miniszter kijelöli a Szakképzési Hídprogramot a következõ tanévtõl megvalósító középfokú tagintézményt vagy intézményeket, és errõl a Hivatalon keresztül tájékoztatja az általános iskolákat.
2020. április 6.A Hivatal a módosító tanulói adatlapok alapján kiegészíti a jelentkezettek listáját.
2020. április 8.A középfokú iskola igazgatója az ideiglenes felvételi rangsort – a Hivatal által meghatározott módon – megküldi a Hivatalnak.
2020. április 23.A Hivatal kialakítja a végeredményt az igazgatói döntések és tanulói adatlapok egyeztetése alapján, és elküldi azt a középfokú iskoláknak (egyeztetett felvételi jegyzék).
2020. április 30.A felvételt hirdetõ középfokú iskolák megküldik a felvételrõl vagy az elutasításról szóló értesítést a jelentkezõknek és az általános iskoláknak.
2020. április 30.Az Arany János Kollégiumi-Szakközépiskolai Programba történõ pályázatok benyújtása.
2020. május 11–22.Rendkívüli felvételi eljárást kell tartani, ha az általános felvételi eljárás keretében a felvehetõ létszám 90%-ánál kevesebb tanulót vettek fel.
2020. május 11.A középfokú iskola igazgatója rendkívüli felvételi eljárást írhat ki.
– augusztus 31.
2020. május 22.A 2020. május 22-ig megtartott rendkívüli felvételi eljárást meghirdetõ iskola igazgatója dönt a felvételi kérelmekrõl.
2020. június 1.A benyújtott kérelmek alapján lefolytatott jogorvoslati eljárás befejezése a fenntartónál.
2020. június 17.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Klebelsberg Központ részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Köznevelési Hídprogramba.A Klebelsberg Központ kijelöl legalább egy, a megye területén mûködõ Köznevelési Hídprogramban részt vevõ köznevelési intézményt, amely a tanulót felveszi tankötelezettségének teljesítése érdekében.
2020. június 17.Az általános iskola értesítést küld a tanulóról a tanuló állandó lakhelye, ennek hiányában tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelõs miniszter részére, amennyiben kezdeményezi a tanköteles tanuló felvételét a Szakképzési Hídprogramba.
2020. június 22–24.Beiratkozás a középfokú iskolákba, valamint a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba az iskola igazgatója által meghatározott idõben.
2020. június 29–30.A fogadó iskola értesítést küld a Szakképzési Hídprogramba beiratkozott, illetve elutasított tanulókról az általános iskolának. Az általános iskola, amennyiben három munkanapon belül nem kap értesítést a tanuló felvételérõl, értesítést küld a tanuló állandó lakóhelye, ennek hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes megyeszékhely szerinti járási hivatal, valamint a Nemzeti Szakképzési és Felnõttképzési Hivatal vagy – az általa fenntartott iskolák tekintetében – az agrárpolitikáért felelõs miniszter részére.
2020. július 24.Beiratkozás a honvédelemért felelõs miniszter fenntartásában lévõ, kizárólag a honvédelemért felelõs miniszter hatáskörébe tartozó szakképesítésekre való felkészítést folytató szakképzõ iskolába.
– augusztus 7.
2020. augusztus 1–31.Beiratkozás a rendészetért felelõs miniszter által fenntartott rendészeti szakgimnáziumokba.
2020. augusztus 31.Pótbeiratkozás a Köznevelési és a Szakképzési Hídprogramba.